Pályázat leírása: 

Olyan Aranyköpéseket (gyerekek vicces mondatai) várunk, amelyek eredetiek (nem másoltak valamelyik internetes oldalról).

Pályázati feltételek:

1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.  

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Játékos a pályázatban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Pályázati Feltételeket, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen pályázati feltételt vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Pályázati Feltétel szerint történik. Amennyiben a a Pályázati Feltétel valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Az alábbi módokon lehet jelentkezni a pályázatra:

- A Pályázat Facebook kiiírása alatt commentbe beírni a gyerek(ek) által mondott vicces mondatokat, a gyermek keresztnevének és korának megjelölésével, vagy

- A Minipiac Messenger felületén elküldeni, vagy 

- A Minipiac email címére elküldeni: minipiac@minipiac.hu

A pályázatban egy ember maximum 10 Arannyköpéssel tud részt venni.

3. A pályázat időtartama, menete

Az Aranyköpésekkel 2018. július 31-ig lehet lehet jelentkezni a 2. pontban leírt módok valamelyikén

A beérkezett Aranyköpéseket a Minipiac előzsűrizi, és a zsüri által kiválasztott 31 Aranyköpést, egyesével feltölti a Minipiac  Facebook oldalán található, erre a célra létrehozott fotóalbum alá. Minden egyes képre lehet szavazni a LIKE gomb megnyomásával. A 3 legtöbb like-ot kapott Aranyköpést értékes nyereménnyel jutalmazza a MINIPIAC.

A szavazás szeptember 1.-én éjfélkor lezárul.

Eredményhirdetés : szeptember 2.

Ahhoz, hogy egy pályázázó részt vegyen a pályázaton és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő pályázati felhívás szerint kell eljárnia. 

 

4. Nyeremények, nyertesek

A Pályázat során a nyertes számára a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertesek nevét a MINIPIAC Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 2 órán belül.

Pótnyertes sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék/ pályázat során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére,:

-ha a Pályázatra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

- ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

-ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

-egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Pályázatban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Pályázat menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

- jelen Pályázati feltétel bármely pontját megsérti

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Nyeremények kézbesítése

  A Pályázók kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A Játékban való részvétel és a Pályázat során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Pályázó önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Pályázatban való részvétellel a jelen Pályázati Feltétel elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Pályázó részt vesz a Pályázatban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa:Név

Adatkezelés célja: ▪ Pályázó azonosítása ▪ Pályázatban való részvétel ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Pályázattal és a nyereményekkel kapcsolatban  

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

Kezelt adat típusa:  E-mail cím (forrás:nyertesek általi önkéntes)

Adatkezelés célja:▪ Játékos azonosítása ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

Kezelt adat típusa:Szállítási név (forrás: NYertesek által megadott)

Adatkezelés célja: ▪ Nyeremény kézbesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

Kezelt adat típusa:Szállítási cím (forrás: NYertesek által megadott)

Adatkezelés célja: ▪ Nyeremény kézbesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

Kezelt adat típusa:Értesítési telefon (forrás: NYertesek által megadott)

Adatkezelés célja: ▪ Nyeremény kézbesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

 

 

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Páláyzó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatvédelmi szám: NAIH-130821/2017

8.2 Azáltal, hogy a Pályázó részt vesz a pályázaton,

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Pályázatban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

A Pályázók személyes adatait a Szervező kizárólag a Pályázókkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Kizárás

A Pályázatból kizárásra kerülnek azok a Pályázók , akik a pályázat szellemével ellentétesen vesznek részt a pályázaton, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a pályázót a pályáztból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a pályázat időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a pályázatot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.